Tải hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại dưới đây sẽ giúp Công ty bạn khi cần xử lý rác thải y tế, xử lý chất thải nguy hại đúng qui định pháp luật.

Mẫu hợp đồng thu gom chất thải nguy hại 

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

HAZARDOUS TREATMENT CONTRACT

(V/v: Thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý CTNH)

(Hazardous garbage collected and treatment)

Số : 09-NPV-SV-2014

 • Căn cứ Luật bảo Vệ Môi Trường ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Thông tư Số: 12/2011/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên & Môi trường ban hành ngày 29/11/2006.
 • Based on law on environmental protection dated 29/11/2005 and circular No:11/2011/TT-BTNMT of environmental resources dated 29/11/2006.
 • Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 của Hội đồng nhà nước và Nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng qui định chi tiết về việc thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế.
 • Based on ordinance on business contract dated 25/09/1989 of State council and decree No 17/HDBT dated 16/01/1990 of the Council of Ministers stipulateon executing the business contract ordiance.
 • Căn cứ vào nhu cầu của hai bên:
 • Based in the ability and demand of both parties:

Hôm nay, ngày 27   tháng 7  năm 2014  đại diện cho hai bên gồm có: 

Today, July 27th 2014 we are:

BÊN A: CÔNG TY TNHH 

Party A:  Co., Ltd

 • Đại diện bởi: 
 • Representative: 
 • Địa chỉ: 
 • Address: 
 • Điện thoại: 
 • Tel: 
 • MST: 
 • Tax code: 
 • Số Tài Khoản:  Tại Ngân Hàng Vietcombank 
 • Acount No:  at Vietcombank – Binh Duong branch

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN 

Party B: 

Address : 

 Fax: 

Tax Code : 

Acount No : 

Representative :                                                       – Position :Director

 

Hai bên đồng ý ký Hợp đồng kinh tế, về việc: thu gom và xử lý chất thải nguy hại (CTNH) với các điều khoản sau:

Both parties agree to sign in the contract on collecting and treatment hazardous wastage with following terms and conditions:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Article 1: GENERAL PROVISION

– Bên A đồng ý giao cho bên B thu gom vận chuyển và xử lý các loại chất thải  nguy hại, công nghiệp theo sổ nguồn thải của bên A như sau

– Party A agrees for party B transport harzadous wastage to party B’s factory to treat, the details as following :

 

Stt

Tên chất thải

Trạng thái

tồn tại

CTNH

1

Dầu nhớt thải

Khối lượng : 1.000 kg/tháng

Lỏng

17 02 04

2

Bóng đèn huỳnh quang

Khối lượng : 1 kg/tháng

Rắn

16 01 06

3

Bao bì, thùng đựng hóa chất

Khối lượng : 860 kg/tháng

Rắn

18 01 01

4

Nước thải sau khi rửa keo polymer

Khối lượng : 200 kg/tháng

Lỏng

08 03 03

5

Bộ lọc dầu

Khối lượng: 5 kg/tháng

Rắn

15 01 02

6

Pin, ắc quy chì thải

Khối lượng: 20 kg/tháng

Rắn

16 01 12

7

Giẻ lau dính dầu nhớt

Khối lượng: 300 kg/tháng

Rắn

18 02 01

8

Hộp mực in thải

Khối lượng: 9 kg/tháng

Rắn

08 02 04

 

 

Ghi chú:

 

 • Tần suất thu gom CTNH: Từ 01 đến 03 tháng thu gom 01 lần.
 • Frequency collecting hazardous waste : from 01 to 03 month per one time.
 • Đơn giá : Theo phụ lục hợp đồng đính kèm
 • Đơn giá đã bao gồm VAT,chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.
 • Unit prices: As enclosed Price list ; Price included VAT, the expenses of collecting, transport and treatment of waste.

 

– Hình thức xử lý: Khi cần xử lý bên A sẽ chủ động thông báo cho bên B biết trước hai (02) ngày để bên B chuẩn bị phương tiện thu gom, vận chuyển.

– Methods: In case of necessary, party A will inform party B two days in advance to prepare transportation.

– Khi xử lý hai bên cùng xác định khối lượng thực tế tại nhà máy của bên A và dựa vào biên bản giao nhận để làm cơ sở thanh toán. Hai bên cùng ký và quản lý số lượng chất thải nguy hại theo chứng từ chất thải nguy hại.

Both parties will confirm the actual quantity at Party A’s factory and base on the hand over minutes to make the payment. Both parties with sign and manage the quantity of hazardous wastage in the harzodous wastage documents.

 

ĐIỀU 2: Trách nhIỆm hai bên

ARTICLE 2: Responsibilities of both parties

 

 1. Bên A:

Party A:

 • Bên A có trách nhiệm đóng gói chất thải nguy hại vào bao cho bên B.
 • Party A is responsible for packaing the harzadous wastage for party B.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho xe bên B vào nơi chứa chất thải.
 • Provide convenience condition for party B’s truck enter the wastage storage area.
 • Bên A thanh toán tiền xử lý CTNH cho bên B đầy đủ và đúng hạn sau khi đã nhận được đầy đủ các liên của chứng từ CTNH từ bên B theo quy định của luật môi trường.
 • Part A make the treatment cost for Party B on time  after received full of hazardous document from Party B.
 • Bên A sẽ xuất hoá đơn tài chính sau khi giao phế liệu cho bên B.
 • Party A issues the invoice after party B receiving the wastage.

 

 1. Bên B:

Party B:

 

 • Chịu trách nhiệm về tất cả quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại cho bên A.
 • Take responsible for a full process of collecting, transporting and treating harzadous wastage for party A.
 • Bên B cần đảm bảo rằng giấy phép vận chuyển, xử lí CTNH của bên B còn hiệu lực trong thời gian thực hiện hợp đồng với bên A. Bên A sẽ kiểm tra giấy phép trước khi thực hiện bất kì thanh toán nào.
 • Party B need to commit that they hold a current valid hazardous waste management licence for receiving and processing all materials in the contract. Party A will check the licence before making any payments.
 • Tuân thủ nội qui công ty bên A khi ra vào nhà máy để tiến hành thu gom chất thải.
 • Strickly comply with Party A’s regulations when enter the factory premises to collect the wastage.
 • Bên B đảm bảo đủ tư cách pháp lý và quy trình xác thực để xử lý CTNH.
 • Bàn giao đầy đủ các liên của chứng từ CTNH theo quy định của luật môi trường trong vòng 7 ngày sau khi nhận CTNH của bên A
 • Party B must sent full of harzadous ‘s document  as government request within 7 days after received Party A’s  harzadous
 • Ensure it has legal right and exact process to treat the harzadous wastage.
 • Bên B có trách nhiệm vận chuyển CTNH từ nơi lưu trữ của bên A và chuyển giao xử lý theo đúng quy trình xử lý CTNH.
 • Take responsible for transporting from Party’s A storage area to Party B’s factory for treatment in accordance with requirement processof harzadous wastage treatment.
 • Bên B có trách nhiệm xuất hoá đơn tài chính cho bên A vào cuối mỗi quý.
 • Party B has responsible to issue the invoice for party A at end quater.

 

ĐIỀU 3: Hình thỨC thanh toán

ARTICLE 3: PAYMENT TERM

 

 • Cơ sở xuất hoá đơn: Căn cứ vào biên bản giao nhận thực tế giữa hai bên tại nhà máy bên A, Hai bên xuất hoá đơn và giao cho nhau trước ngày 5 hàng tháng.
 • Basic of issuing the invoices: base on the actual receiving minutes between both parties at Party A’ s.
 • Hình thức thanh toán: Các bên thanh toán cho nhau bằng tiền mặt. Bên B thanh toán tiền mua phế liệu cho Bên A ngay khi có phiếu cân.Bên A thanh toán tiền xử lí cho bên B bằng tiền mặt trong vòng 7 ngày sau khi nhận được hóa đơn.
 • Term: Parties make payment by cash for each other after the invoicing date.

 

ĐIỀU 4: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 4: CONTRACT TERM

 

 • Hợp đồng có hiệu lực từ ngày đến ngày
 • The contract takes effective from
 • Hợp đồng kết thúc khi hai bên hoàn tất các trách nhiệm của mình đã cam kết. Hết thời hạn, nếu thấy cần thiết hai bên sẽ tiến hành gia hạn Hợp đồng.
 • The contract terminates when both parties complete all of its responsibilities. Opon espire date, both parties will extend the contract if still have demand.
 • Nếu bên nào muốn kết thúc hợp đồng phải báo bằng văn bảng trước 2 tháng cho bên kia.
 • Either parties unilateral terminates the contract must inform other parties two months in advance by written.

 

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG

ARTICLE 5: GENERAL PROVISION

 

 • Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, không bên nào được tự ý thay đổi nội dung hợp đồng khi chưa có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.
 • Both parties has responsible to fulfill all of the terms and conditions of this contract, either parties aren’t allowed to change the contract term without the mutual written consent.
 • Trường hợp điều chỉnh sửa đổi hợp đồng:
 • Contract amendment:
 • Khi quyền lợi một trong hai bên bị thiệt thòi do có sự phân công trách nhiệm nghĩa vụ không chính xác và công bằng.
 • If there is one party disadvantage in its benefit due to unequal assignment of responsibilities.
 • Khi cần thay đổi phương thức, quy trình cho phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh tốt.
 • In case of need to change the method, process in conformity with business
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thảo luận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của nhau. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, vụ việc sẽ được đưa ra Toà án Kinh tế Bình Dương để xét xử. Phán quyết cuả Toà án có hiệu lực buộc hai bên phải thi hành, án phí do bên thua chịu.
 • During performance, if there is dispute, both party will attempt to solve before referring to the Economic Court of Binh Duong. The loser wil pay for court fee.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 • The contract is made into four copies, each party keep two copies with equal validity.

 

REPRESENTATIVE OF PARTY A               REPRESENTATIVE OF PARTY B

        GENERAL MAGAGER                                       

Lưu ý khi kí hợp đồng xử lý chất thải nguy hại

Lưu ý công ty xử lí  phải có Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp nguy hại nhé.    

Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (CTNH)

Liên Chứng từ chất thải nguy hại được lập sau khi xử lí chất thải nguy hại 

Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

  Đăng ký nhận báo giá

  Đã có hơn 2810 khách hàng đã tin tưởng nhadatbinhduong365 và nhận lại được lợi nhuận lên đến 3 tỷ/năm. Vui lòng điền thông tin vào form để nhận cập nhật báo giá giỏ hàng mới nhất và độc quyền.

  Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và cam kết không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích thương mại!