Mẫu hợp đồng nguyên tắc đơn giản nhất 2020

Mẫu hợp đồng nguyên tắc là gì

Khi giao dịch mua bán hàng hóa, các bên giao dịch ( chủ thể của hợp đồng nguyên tắc) cần bàn bạc trao đổi kĩ lưỡng và đi đến thống nhất kí kết các điều khoản.

Nội dung các điều khoản hai bên tự thảo thuận với nhau nhưng phải tuân thủ theo qui định hiện hành của pháp luật nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị trong thời gian bao lâu

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian, hiệu lực của hợp đồng tùy thuộc vào thỏa thuận giũa hai bên. 

Thông thường hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng. Hợp đồng sẽ tự thanh lý sau khi hai bên đã giao nhận hàng, hoàn thành các thủ tục về taì chính với nhau và không có tranh chấp

Mẫu hợp đồng nguyên tắc đơn giản

Tham khảo mẫu hợp đồng nguyên tắc đơn giản dưới đây nhadatbinhduong365 sẽ giúp bạn dễ dàng soạn thảo các điều khoản hợp đồng có lợi nhất cho mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc                                 Independence – Freedom – Happiness

                                ————–                                                                     ————–

                                

PRINCIPLE CONTRACT

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGUYÊN TẮC

No/ Số: …………….HĐMBNT/DG-NPV

 

 • Based on the need and demand of both parties.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Today date ……………………………………….. at Binh Duong Province, we are including:

Hôm nay ngày ……………………………………………….. tại Bình Dương, chúng tôi gồm có

BÊN A

 

BÊN B:

Have mutually agreed the following terms and conditions :

Hai bên cùng nhau thỏa thuận các điều khoản sau đây :

 

ARTICAL 1 : COMMODITIES –QUANTITIES – QUALITIES – PRICE

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ

Bên A đồng ý bán, bên B đồng ý mua sản phẩm của bên A như sau :

Party A agrees to sell are Party B agrees to purchase the products of  Party A as below:

 

Stt Commodity

Tên hàng

 

Unit Price

Đơn giá

(Vnd/Ton)

Quantity

Số Lượng

(Ton)

01 Quantities and Price base on each Purchasing Order

Số lượng; Đơn giá  theo đơn đặt hàng từng tháng

02
03

 

ARTICAL 2 : DELIVERY TERM

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG

 • Place deliery at warehouse of Party B /Địa điểm giao hàng: hàng được giao tại kho Bên B
 • Fee delivery and unloading paid by Party A/ Phí vận chuyển và bốc xếp do Bên A chịu.
 • Party A and Party B order person in charge to checking qualities of goods. If there are any not goods, Party B return back to Party A.
 • Bên A và Bên B sẽ có người cùng kiểm tra về qui cách, chất lượng. Nếu phát hiện hàng không đúng qui cách,chất lượng bên A sẽ thu hồi và đổi  phần không đạt.
 • Time and quantities delivery base on Purchasing Order each months from party B
 • Thời gian giao hàng và khối lượng hàng theo thỏa thuận trong từng đơn hàng mỗi tháng của bên B.
 • Party A’s Person delivery enter Party B’s warehouse, he must comply regulation of party B
 • Nhân viên vận chuyển hàng khi đến Công ty TNHH phải đảm bảo an ninh trật tự An toàn – PCCC và nếp sống văn minh trong nội bộ Công ty TNHH 

ARTICAL 3 : PAYMENT  TERM

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Base on quantities on Weight Ticket ; confirm quantities delivery and result  checking of party B, Party A issue Red Bill comply regular Ministry of Finance

Căn cứ theo phiếu cân; biên bản nghiệm thu giao nhận hàng hóa  của Bên B, Bên A xuất hóa đơn theo qui định của Bộ Tài Chính.

Payment by TTr / Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Party B payment to Party A right after 30 days from date that Party B received VAT invoice and accepted documents.

Bên B thanh toán cho Bên A sau 30  ngày kể từ ngày Bên B nhận đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp lệ.

ARTICAL 4 : OBLIGATION AND RESPONSIBILITIES

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Party A has obligations and responsibilities to

Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm phải:

+ Delivery with good qualities as COA, on time as requirement from Party B, attach COA per delivery time.

+ Giao hàng đúng chứng nhận chất lượng đã công bố, đúng thời gian theo yêu cầu của Bên B, kèm theo chứng nhận chất lượng mỗi đợt giao hàng.

+ Implement of the obligation to declare VAT out put as required by the laws

+ Thực hiện các nghĩa vụ kê khai thuế VAT đầu ra theo yêu cầu của pháp luật

Party B has obligations and responsibilities to

Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm phải:

 

+ Check and received goods whenever order Party A delivery.

+ Kiểm tra và nhận hàng khi bên A giao hàng.

+  Implement of the obligation to declare VAT in put as required by the laws

+ Thực hiện các nghĩa vụ kê khai thuế VAT đầu vào theo yêu cầu của pháp luật

+ Must settle with full payment and on time for party A

+ Thanh toán tiền hàng đầy đủ và đúng thời hạn cho bên A.

ARTICAL 5 : GENERAL TERM

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

+ This contract will be valid from date sign untill have notice to confirmed terminate.

+ Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi nào có thông báo chấm dứt hợp đồng của một trong hai bên.

+ In case one Party want terminate contract, he must send official notice to other Party before 30 days..

+ Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo bằng văn bản chính cho bên kia trước 30 ngày.

+ Both parties undertake to strictly follow all terms and condition herein. Any discrepancy that arisen out of or in connection to the contract will be settled by both parties and will be amended in Annex. If any dispute cannot be settled amicably, or friendly negotiated within 30 days of its arising, either party is able to refer to the Economic Court of Vietnam for final resolution.

+ Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký, nếu có gì khó khăn hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thỏa thuận giải quyết và được thể hiện bằng phụ lục hợp đồng. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được một cách hữu nghị, thân thiện đàm phán trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh của nó, một trong hai bên có thể tham khảo Tòa án kinh tế của Việt Nam để giải quyết cuối cùng

+ This contract will be executed in 04 (four) copies in Vietnamese and English which have the same value and each partner keeps 02 (two) copies.  Should any inconsistency appear between the two versions, the Vietnamese version shall preponderant.

+ Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau. 

                      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

             REPRESENTED PARTY A                                  REPRESENTED PARTY B

 

Keywords:

  Đăng ký nhận báo giá

  Đã có hơn 2810 khách hàng đã tin tưởng nhadatbinhduong365 và nhận lại được lợi nhuận lên đến 3 tỷ/năm. Vui lòng điền thông tin vào form để nhận cập nhật báo giá giỏ hàng mới nhất và độc quyền.

  Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và cam kết không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích thương mại!